Základní princip podvojného účetnictví

Společnost Lautia nabízí klientům vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů, a to zejména:

  • vedení podvojného účetnictví, včetně účetních závěrek, tj. rozvahy a výkazu zisků a ztrát;
  • kontrola účetních a daňových dokladů z hlediska zákonných náležitostí;
  • zpracování návrhů přiznání k dani z přidané hodnoty;
  • zpracování návrhů přiznání k dani silniční a stanovení jejich záloh;
  • zpracování návrhu daňového přiznání daně z příjmu, tabulkové rozvahy, výkazu zisku a ztrát a zprávy účetní jednotky pro finanční úřad a soud;
  • ekonomické a daňové poradenství související s vedením podvojného účetnictví
  • zastupování klienta při jednáních a vyřizování písemností týkajících se vedení podvojného účetnictví s příslušnými úřady.

Nabídka vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů

Odborníci společnosti zabezpečují nad rámec běžné smlouvy uzavírané s klientem na vedení podvojného účetnictví zpracování:

  • ucelených ekonomických prací, studií, programů, perspektiv, prognóz, skript, směrnic;
  • návrhů na přiznání daně z nemovitostí;
  • zastupování daňovým poradcem při jednáních na úřadech státní správy.