Daňová evidence

Společnost Lautia nabízí klientům vedení daňové evidence včetně všech souvisejících úkonů, a to zejména:

 • vedení daňové evidence, včetně závěrky
 • kontrola účetních a daňových dokladů z hlediska zákonných náležitostí
 • zpracování návrhů Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování návrhu Přiznání k dani silniční a stanovení jejích záloh
 • zpracování návrhu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování návrhu ročního Přehledu o příjmech a výdajích a stanovení záloh na příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • zpracování návrhu ročního Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro příslušnou Správu sociálního zabezpečení
 • daňové poradenství související s vedením daňové evidence
 • zastupování klienta při jednáních a vyřizování písemností týkajících se vedení daňové evidence s příslušnými úřady
 • zpracování ucelených ekonomických prací, studií, programů, perspektiv, prognóz, skript dle požadavku klienta
 • ekonomické poradenství spojené s pravidelnou účastí na poradách klienta (minimálně 1x měsíčně)

 

Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se Lautia, s. r. o., zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Společnost rovněž přijímá povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví.